Kancelaria Notarialna
Halina Klinik

Notariusz Halina Klinik

Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Praw i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła aplikację notarialną w Państwowym Biurze Notarialnym w Oświęcimiu oraz asesurę notarialną w Państwowym Biurze Notarialnym w Cieszynie, a następnie decyzją Ministra Sprawiedliwości została powołana na stanowisko Notariusza w Cieszynie.

Czynności Notarialne

Notariusz Halina Klinik w swojej Kancelarii dokonuje następujących czynności:

Sporządza akty notarialne
Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
Sporządza poświadczenia
Doręcza oświadczenia
Spisuje protokoły
Sporządza protesty weksli i czeków
Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
Składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Informacje dotyczące czynności dokonywanych w formie notarialnej udzielane są bezpłatnie.

Czynności notarialnych można dokonać poza siedziba kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter dokonywanej czynności lub szczególne okoliczności.

Kontakt

Notariusz Halina Klinik prowadzi Kancelarię Notarialną przy ul. Garncarskiej 7 w Cieszynie.

Lokal Kancelarii usytuowany jest na I piętrze budynku naprzeciwko Sądu Rejonowego, istnieje możliwość sporządzenia czynności notarialnej w gabinecie na parterze. W pobliżu Kancelarii znajduje się parking.


Godziny pracy kancelarii:

  • Poniedziałek 8:00 - 16:00
  • Wtorek - Piątek 8:00 - 15:00

Istnieje możliwość ustalenia innego terminu spotkania z notariuszem